آسیب شناسی جامعه دینی و نقش حکومت در آسیب زایی آن از منظر نهج البلاغه
55 بازدید
محل نشر: معرفت » اسفند 1380 - شماره 51 »(15 صفحه - از 106 تا 120)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جوامع انسانی در طول تاریخ خود، همواره از انواع انحرافات و آسیبهای اجتماعی رنج بردهاند لیکن هر قدر به دوران جدید نزدیکتر میشویم، همانگونه که بر حجم آسیبهای اجتماعی تهدیدکننده افزوده میشود، بر میزان تلاشها و کوششها در جهت رفع ناهنجاریها و ایجاد زمینههای مناسب برای عدم بازگشت به وضعیتهای نامطلوب نیز بیشتر میشود. خاستگاه بحث در زمینه این تلاش و کوشش را مباحث آسیبشناسی تشکیل میدهد. «آسیبشناسی» بحث و مطالعه درباره علل بیماری و عوارض و علایم غیرعادی است که در مباحث اجتماعی اختلالها، بینظمیها و نابسامانیهای اجتماعی را با سه هدف عمده زیر بررسی میکند: 1. مطالعه و شناخت آسیبها و علل پیدایش آن; 2. پیشگیری از وقوع انواع انحرافات در جامعه با هدف بهسازی محیط زندگی جمعی; 3. درمان انحرافات اجتماعی با به کارگیری روشهای علمی و استفاده از شیوههای مناسب. بنابراین، مطالعات آسیبشناسی اجتماعی با هدف تشکیل و تأمین فرایندهای سهگانه شناسایی، تشخیص و پیشگیری یا درمان صورت میگیرد که برایند آن، ارائه پیشنهاد و راهحلهای مناسب برای رفع آفات و آسیبهای اجتماعی و دفع آسیبهای محتمل است